top of page

Regulamin

Szkółki Dubbingowej

online

§1

Zasady ogólne

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady działania „Szkółki Dubbingowej online” organizowanej przez Usługodawcę firmę Wielkie Dźwięki Filip Kaczanowski , ul. Piotrkowska 143 m 3 90-434 w Łodzi w formie cotygodniowych zajęć dubbingowych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem internetu, na platformie Zoom.

 

2. Usługodawcą prowadzącym Akademię Dubbingową w tym Szkółkę Dubbingową online jest  prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej o nazwie Wielkie Dźwięki Filip Kaczanowski, ul. Piotrkowska 143 m 3 90-434 w Łodzi, NIP 7251811952

adres email: akademiadubbingu@gmail.com

 

3. Regulamin stanowi w szczególności regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18.07.2002r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

4. Usługi świadczone są za pośrednictwem platformy komunikacyjnej Zoom (dalej Platforma) oraz innych środków technicznych opisanych w Regulaminie, umożliwiających zdalne prowadzenie zajęć dubbingowych.

 

5. Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 14 lat, podzielone na dwie grupy

Grupa 1 Podstawowa: 9-14 lat dla nowych uczestników

Grupa 2 Zaawansowana: 9-14 lat dla uczestników po poziomie podstawowym

6. Zapisu dziecka na zajęcia dokonuje jego przedstawiciel ustawowy (rodzic dziecka lub inna osoba będąca przedstawicielem ustawowym), uprawniony do sprawowania władzy rodzicielskiej lub opieki nad dzieckiem, zwany dalej Usługobiorcą.

 

7. Osoba określona w pkt. 6 powyżej zawiera z Usługodawcą na odległość, umowę oświadczenie usług w postaci organizacji zajęć dubbingowych online dla dzieci. Umowa jest zawierana poprzez: zgłoszenie dziecka na zajęcia za pośrednictwem maila akademiadubbingu@gmail.com, zaakceptowanie Regulaminu przez osobę dokonującą zapisu, oraz zwrotne potwierdzenie zapisu przez Usługodawcę, wykonanie przelewu za nadchodzący miesiąc do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego zajęcia oraz wysłanie potwierdzenia przelewu.

 

§2

Terminy i forma zajęć

 

1. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w każdą we wtorki od  5 marca  2024 do 18 czerwca  2024,

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i trwają 55 min.

Grupa Podstawowa (9-14 lat ) od godziny 17:00 do 17:55

Grupa Zaawansowana (9-14 lat) od godziny 18:00 do 18:55

Grupa Ekspert  (9-14 lat) od godziny 19:00 do 19:55

2. Zajęcia odbywają się w formie spotkania online w czasie rzeczywistym, za pomocą komunikatora internetowego umożliwiającego transmisję audio i wideo na Platformie internetowej ZOOM.

 

3. Po dokonaniu formalności czyli potwierdzenia przez Usługodawcę dostępności miejsc w danej grupie, wysłanie potwierdzenia przelewu przez Usługobiorcę, Usługobiorca otrzyma na podany adres e-mail, linki do wszystkich sesji na przyszły miesiąc, które umożliwiają udział dziecka w zajęciach.

 

4. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności dubbingowych i wokalnych oraz poprawianie wymowy dzieci.

 

5. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że grupa uczestnicząca jednorazowo w zajęciach online może wynosić maksymalnie do 15 osób.

 

6.Zajęcia mają formę zajęć lekcyjnych prezentowanych online w czasie rzeczywistym, w którym prowadzący będą nawiązywać interakcje z dziećmi.

 

7. Każda sesja będzie prowadzona przez Katarzynę Łaską-Kaczanowską, logopedę Iwonnę Łękawę , zajęcia aktorskie z aktorką Małgorzatą Goździk.

8. Usługodawca zastrzega sobie w razie konieczności możliwość wprowadzania zastępstw w stosunku do regularnej obsady prowadzących zachowując najwyższy poziom kwalifikacji i umiejętności.

 

9. Zajęcia nie będą w żaden sposób nagrywane, więc jeśli dziecko nie dołączy do grupy w podanym terminie lub spóźni się na nie, nie będzie możliwości uzyskania dostępu do danych zajęć w późniejszym czasie.

10. Podczas zajęć może nastąpić nagrywanie demo (audio), które zostanie umieszczone na naszej niepublicznej stronie, udostępniane reżyserom i producentom dubbingu.

 

 

 

§3

Zapisy

 

1.Usługobiorca zapisujący dziecko na zajęcia powinien wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na Stronie Internetowej www.kasialaska.com w zakładce Szkółka Dubbingowa.

 

2. W formularzu rejestracyjnym Usługobiorca podaje swoje dane osobowe, adres, adres e-mail oraz w treści dane osobowe dziecka, niezbędne do zawarcia umowy i umożliwienia udziału dziecka w zajęciach czyli Imię i nazwisko, wiek oraz wysłania Dyplomu Uczestnictwa po zakończonym poziomie zajęć czyli po 4 miesiącach pracy.

 

3. Usługobiorca dokonując zapisu składa następujące oświadczenie o akceptacji Regulaminu.

 

4. Usługodawca zastrzega sobie, w szczególności w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości, prawo skierowania do Usługobiorcy prośby o podanie dodatkowych danych osobowych lub informacji, w celu weryfikacji tożsamości Usługobiorcy lub prawdziwości ww. oświadczeń.

W szczególności Usługodawca może zadzwonić na numer telefonu podany w formularzu rejestracyjnym, aby zweryfikować czy osoba, która wypełniła formularz, jest pełnoletnia i uprawniona do zawarcia umowy z Usługodawcą na rzecz małoletniego.

 

5. Możliwe jest zapisanie dziecka na zajęcia na semestr jesienny tylko do końca sierpnia. Dopuszcza się dopisanie kolejnych uczestników jeśli któreś z dzieci zrezygnuje z zajęć. W takiej sytuacji jednak, Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że dziecko dołączy do grupy, która kontynuuje zajęcia zgodnie z określonym programem.

6. Dziecko znajdzie się na liście uczestników po przesłaniu do Usługodawcy potwierdzenia przelewu.

 

 

§4

Ceny i płatności

 

1. Zajęcia w Szkółce Dubbingowej Online są odpłatne.

 

2. Z uwzględnieniem dalszych postanowień Regulaminu, cena za udział dziecka w zajęciach wynosi 350 - zł za miesiąc.

 

3. Cena zajęć jest co do zasady ceną zryczałtowaną za miesiąc. Oznacza to, że obowiązuje ona niezależnie od tego, ile śród niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy wypada w danym miesiącu, oraz niezależnie od tego czy dziecko z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy będzie uczestniczyć w danych zajęciach, czy też nie. W szczególności Usługodawca nie zwraca opłaty lub jej części, jeśli zapisane dziecko nie weźmie udziału w zajęciach z przyczyn niedotyczących Usługodawcy.

 

4. Opłatę miesięczną należy wnieść do końca miesiąca poprzedzającego wykupiony miesiąc zajęć przelewem bankowym na rachunek Usługodawcy

 

w Banku Millenium o numerze 48 11 60 22 02 0000 0005 8468 5773

w tytule przelewu wpisując frazę

„Szkółka, Grupa 1, Grupa 2 lub Grupa 3 ”, nazwę miesiąca, za który opłata jest wnoszona

oraz imię i nazwisko dziecka,

np.“Szkółka Grupa 1 marzec, Ola Nowak” (wzór)

5. Formularz Usługobiorca wypełnia tylko raz, przy zapisie.

 

6. Przesłanie potwierdzenia przelewu nie jest konieczne w każdym miesiącu chyba, że wpłata jest dokonana na mniej niż 72h przed rozpoczęciem zajęć w nowym miesiącu.

 

7. Brak wniesienia opłaty miesięcznej do końca miesiąca poprzedzającego zajęcia (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy Usługodawcy) może skutkować prawem Usługodawcy do zawieszenia świadczenia usług wobec uczestnika, co oznacza, że wzięcie udziału w kolejnych zajęciach będzie niemożliwe (Usługobiorca nie otrzyma linków do zajęć na miesiąc następny)

Jednak po dokonaniu zapłaty, udział w zajęciach może zostać wznowiony.

Niewniesienie opłaty w następnych miesiącach zajęć nie jest jednoznaczne z rezygnacją z zajęć.

Linki do zajęć są wysyłane do 24h przed rozpoczęciem 1 zajęć w miesiącu.

 

8. Promocja “Rodzeństwo”.

W przypadku gdy ten sam Usługobiorca zapisze na zajęcia także kolejne dzieci, w stosunku do których spełnia warunki określone w par. 3 pkt. 3 Regulaminu, cena za udział drugiego i każdego kolejnego dziecka wynosi 150 zł  niezależnie od wieku i Grupy wiekowej do której dzieci będą zapisane.

Promocja ta obowiązuje przez cały semestr.

 

 

§5

Rezygnacja, odwołanie zajęć, prawa Usługodawcy

 

1. Prawa Usługobiorcy do rezygnacji z usług, opisane w niniejszym paragrafie są niezależne i co do zasady odmienne od ustawowego prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w par. 7

Regulaminu. Rezygnacja, o której mowa w niniejszym paragrafie oznacza rozwiązanie umowy w każdym czasie i ze skutkiem na przyszłość.

 

2. Usługobiorca może zrezygnować z dalszego udziału dziecka w zajęciach w każdym czasie, z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Prawo udziału dziecka w zajęciach kończy się wraz z końcem miesiąca, za który została wniesiona ostatnia opłata. Oznacza to, że w przypadku zgłoszenia rezygnacji:

a) w trakcie miesiąca kalendarzowego, opłata miesięczna za aktualny miesiąc nie podlega zwrotowi (dziecko może uczestniczyć w zajęciach do końca okresu wypowiedzenia).

b) w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego, opłata za ten miesiąc jest należna w całości i nie podlega zwrotowi (dziecko może uczestniczyć w zajęciach do końca okresu wypowiedzenia).

Obowiązek wnoszenia płatności ustaje od następnego miesiąca.

c) na koniec miesiąca kalendarzowego (np. ostatniego dnia miesiąca),

opłata za następny miesiąc jest należna w całości i nie podlega zwrotowi (dziecko może uczestniczyć w zajęciach do końca okresu wypowiedzenia).

 

3. Rezygnacja na podstawie pkt. 2 powyżej oznacza rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy z Usługodawcą. Rezygnacji można dokonać pisemnie na adres pocztowy Usługodawcy lub poprzez kontakt drogą elektroniczną na adres: akademiadubbingu@gmail.com

Dniem zgłoszenia rezygnacji jest dzień jej otrzymania przez Usługodawcę (doręczenie listu poleconego lub otrzymanie e-mail)

 

4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odwołania poszczególnych zajęć z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 24godziny z przyczyn losowych, których nie da się uniknąć lub przewidzieć. W takiej sytuacji Usługodawca zaproponuje uczestnikom inny termin, w którym odwołana sesja zostanie odrobiona.

 

5. Usługodawca może rozwiązać umowę z danym Usługobiorcą z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z ważnych powodów dotyczących Usługobiorcy, w szczególności utrudniających prowadzenie zająć lub korzystanie z nich przez innych uczestników. Takimi powodami mogą być: naruszanie postanowień Regulaminu, w tym zakazu prezentowania treści bezprawnych lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszanie zasad współżycia społecznego, działania lub zaniechania powodujące, że korzystanie z zajęć przez innych uczestników staje się uciążliwe. Takim ważnym powodem może być także sytuacja, w której Usługodawca oceniając rozsądnie uzna, że Usługobiorca nie zapewnia zgłoszonemu dziecku należytych i bezpiecznych warunków korzystania z zajęć, lub też dziecko nie znajduje się pod należytą pieczą Usługobiorcy w czasie zajęć.

 

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zakończenia świadczenia usług w ogólności w trakcie semestru za wcześniejszym powiadomieniem Usługobiorców z co najmniej 1 miesięcznym wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z ważnych powodów, w tym z powodu okoliczności o charakterze Siły Wyższej, konieczności zakończenia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, znacznych trudności ekonomicznych uniemożliwiających dalsze świadczenie usług. W takiej sytuacji kwoty za niewykorzystane zajęcia, zapłacone przez Usługobiorców z góry, podlegają zwrotowi.

 

 

§6

Reklamacje

 

1. Usługobiorca może składać reklamacje dotyczące świadczenia usług w każdym czasie, wg swojego wyboru na adres mailowy akademiadubbingu@gmail.com

 

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

3. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o rozpatrzeniu reklamacji na adres e-mailowy Usługobiorcy.

 

4. Tryb reklamacyjny nie wyłącza ani nie zastępuje prawa Usługobiorcy do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

 

§7

Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

 

1. Na podstawie Ustawy z dnia 30.05.2014r. O prawach konsumenta, Usługobiorca będący konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.

 

2. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Usługodawcy wyraźnego oświadczenia o odstąpieniu. Do zachowania terminu 14 dni wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru przed jego upływem na adres Usługodawcy

 

3. Przez dzień zawarcia umowy rozumie się dzień, w którym Usługobiorca otrzymał od Usługodawcy zwrotne potwierdzenie dokonania zapisu na zajęcia w następstwie wysłania formularza rejestracyjnego.

 

 

5.W przypadku odstąpienia przez Usługobiorcę od umowy, Usługodawca zwraca kwoty zapłacone z góry za zajęcia. Środki są zwracane na rachunek bankowy, z którego wniesiono opłatę. Usługobiorca nie ponosi kosztów zwrotu środków. Usługodawca nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Usługobiorcę do dnia odstąpienia od umowy, poza opłatą za zajęcia (np.kosztów przelewów bankowych lub wdrożenia środków technicznych).

 

6. Usługodawca zwraca środki niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy przez Usługobiorcę.

 

 

§ 8

Przetwarzanie danych osobowych

 

1. Administratorami danych osobowych Usługobiorców i dzieci zgłaszanych przez nich na zajęcia jest : Filip Kaczanowsk, prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej, NIP 7251811952

 

2. Dane osobowe podane przez Usługobiorcę w formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

a) w celu zawarcia i wykonania umowy z Usługobiorcą oświadczenie usług organizacji zajęć dubbingowych online dla dzieci, tj. w szczególności w celu zapisania dziecka na zajęcia, przyjęcia opłaty za zajęcia, umożliwienia uczestnikom udziału w zajęciach na platformie elektronicznej,  przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Usługobiorców.

b) w celu umożliwienia Usługodawcy wykonywania jego uzasadnionych interesów tj. w szczególności sprawozdawczości rachunkowej, obowiązków księgowych i podatkowych, dochodzenia roszczeń wobec Usługobiorców lub obrony przed roszczeniami Usługobiorców.

c) w celu wysłania Dyplomu Uczestnictwa

 

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest następujący:

a) dane dziecka:

imię i nazwisko,

adres, wiek,

(wizerunek, imię i głos będą widoczne i słyszalne dla innych uczestników zajęć na platformie internetowej jednak nie są rejestrowane)

 

b) dane Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres e-mail.

W razie potrzeby, Usługodawca może poprosić Usługobiorcę ewentualnie także o inne dane.

 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a) w odniesieniu do danych osobowych Usługobiorcy, art. 6 ust.1 lit.

b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(dalej RODO), tj. wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

c) w odniesieniu do danych osobowych dziecka zapisanego na zajęcia przez Usługobiorcę, art. 6 ust. 1. lit. a) w zw. Z art. 8 RODO, tj. zgoda Usługobiorcy jako przedstawiciela ustawowego dziecka, c) w odniesieniu do danych osobowych dziecka i Usługobiorcy w zakresie określonym w pkt.2 b) powyżej, także art. 6 ust. 1 lit. F) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora danych.

 

5. Gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Usługobiorcy, zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania do momentu cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody może skutkować nie możnością wzięcia udziału w zajęciach.

 

6. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratorów w niezbędnym zakresie odbiorcom danych, którymi są podwykonawcy i dostawcy niektórych usług (np. dostawcy usług informatycznych, kurierskich, pocztowych).

 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do świadczenia usług, a więc co do zasady przez czas trwania semestru lub krótszy w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, oraz przez czas potrzebny na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji. W ramach celu określonego w pkt. 2

a) powyżej dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków statystycznych, podatkowych lub księgowych Administratorów. W ramach zgody Usługobiorcy na przetwarzanie danych osobowych dziecka, przetwarzanie jego danych w ramach udziału w zajęciach zakończy się wcześniej, jeśli Usługobiorca cofnie udzieloną zgodę.

 

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, do żądania ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, oraz, jeśli ma to zastosowanie, do przeniesienia danych osobowych.

 

9. Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, ale jest warunkiem korzystania z usług opisanych w Regulaminie albo korzystania z nich na optymalnych warunkach.

 

10. Administratorzy nie podejmują wobec podmiotów danych decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o przetwarzanie danych osobowych.

 

11. Usługobiorca może skontaktować się z Administratorami w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pisemnie na adres online akademiadubbingu@gmail.com

 

 

§ 9

Warunki techniczne, odpowiedzialność i postanowienia końcowe

 

1. Warunki techniczne niezbędne do wzięcia udziału w zajęciach online są następujące: posiadanie komputera osobistego lub innego urządzenia, które może łączyć się z Internetem i umożliwia uczestnictwo w spotkaniu zdalnym w czasie rzeczywistym (w tym w trybie audio i wideo), posiadanie dostępu do Internetu, posiadanie adresu poczty elektronicznej. Ewentualnie, wymogiem technicznym może być również pobranie na urządzenie Usługobiorcy aplikacji niezbędnej do odbywania spotkań zdalnych, o czym jednak Usługodawca poinformuje Usługobiorców w konkretnym przypadku.

 

2. Usługodawca nie ponosi kosztów dostępu Usługobiorcy do Internetu lub kosztów posiadania niezbędnego sprzętu.

 

3. Usługobiorca nie może podczas zajęć udostępniać treści o charakterze bezprawnym, a także sprzecznych z dobrymi obyczajami.

 

4. Usługodawca dołoży wszelkiej staranności, aby zajęcia przebiegały w sposób adekwatny dla dzieci w danym wieku oraz w atmosferze komfortowej dla wszystkich uczestników, a także dba o zachowanie odpowiedniego porządku prowadzenia zajęć. Małoletnie dziecko uczestniczące w zajęciach musi być w każdym czasie pod pieczą Usługobiorcy, ponieważ to Usługobiorca jako przedstawiciel ustawowy dziecka pozostaje niezmiennie odpowiedzialny za dziecko, także w czasie zajęć zdalnych. Prowadzący zajęcia zdalne, ze względu na specyfikę usług nie przejmują opieki nad dzieckiem na czas zajęć. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za fizyczny dobrostan i bezpieczeństwo dziecka w miejscu, w którym uczestniczy ono zdalnie w zajęciach.

 

5. Usługobiorca jako przedstawiciel ustawowy dziecka zgłoszonego na zajęcia odpowiada za zachowanie dziecka podczas zajęć.

 

6. Usługodawca nie udziela Usługobiorcy żadnej licencji w zakresie praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania treści utrwalonych w materiałach. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich i innych praw własności intelektualnej przez Usługodawców.

 

7. Usługodawca nie odpowiada za niemożność wzięcia udziału w sesji z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy, w szczególności z przyczyn technicznych takich jak awaria dostępu do Internetu po stronie Usługobiorcy bądź awaria urządzenia Usługobiorcy.

 

8. Usługodawca może od czasu do czasu dokonywać zmian Regulaminu. Zmiany takie nie będą wpływać na prawa nabyte Usługobiorców. O zmianach Usługodawca będzie informował na Stronie Internetowej, a także za pośrednictwem wiadomości e-mailowej.

 

Wielkie Dźwięki

Łódź, luty 2024

bottom of page